Lisensavtale:

Lisensen for Tadsumudi gjelder i ett år fra bestilling.

Tilgang til oppgavesamlingen gis etter at skjemaet for bestilling er sendt inn og har blitt registrert hos rettighetshaver. Skolen mottar så en faktura med betalingsfrist som må overholdes for at tilgangen til Tadsumudi skal fortsette.

I lisensperioden kan alle lærerne ved skolen skrive ut et ubegrenset antall ark til bruk i egen undervisning eller som hjemmearbeid. Arkene kan eventuelt settes sammen til temahefter.

Nedlasting av filer bør unngås, og tildeling av kode til uvedkommende er forbudt.  Dersom en lærer slutter ved skolen i avtaleperioden, må denne lærerens tilgang stenges. Nye lærere ved skolen kan få tilgang til Tadsumudi i perioden det er betalt lisens for.

Dersom avtalen ikke forlenges etter utløp, må alle ubrukte ark fra Tadsumudi makuleres og eventuelle nedlastede filer slettes.

Skolen skal ha en systemansvarlig som sørger for at reglene i avtalen overholdes.

Privatpersoner, som har fått tilgang til Tadsumudi gjennom egne avtaler, er forpliktet på de forutsetningene en har gjort avtale om.

Det vises for øvrig til åndsverkloven og følgende sitat fra Kopinor:

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.